Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekty uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie 

w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XLVIII.294.2023 Rady Gminy Jejkowice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XXII.142.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XLVIII.295.2023 Rady Gminy Jejkowice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał

15 lipca 2024


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2024

Zarządzenie Nr W.0050.58.2024 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2024

Pliki do pobrania

11 lipca 2024


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2024

Zarządzenie Nr W.0050.56.2024 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał

Pliki do pobrania

5 lipca 2024

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 5/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały

17 czerwca 2024


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 5/2024

Zarządzenie Nr W.0050. 45 . 2024 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 06 czerwca 2024 roku w sprawie : ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice

Pliki do pobrania

6 czerwca 2024

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie  szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice lub jej jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

30 kwietnia 2024


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2024 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice lub jej jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

Pliki do pobrania

23 kwietnia 2024

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany regulaminu udzielania osobom fizycznym w 2024r. dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice przyjętego uchwała Nr BR.0007. LVIII.353.2024 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 lutego 2024r w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym w 2024r. dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

19 marca 2024

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2024

Zarządzenie Nr W.0050.20.2024 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania osobom fizycznym w 2024r. dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice przyjętego uchwała Nr BR.0007. LVIII.353.2024 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 lutego 2024r w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym w 2024r. dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice.

Pliki do pobrania

11 marca 2024

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2024 roku na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

22 lutego 2024

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2024

Zarządzenie Nr W.0050.11.2024 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2024 roku na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

Pliki do pobrania

14 lutego 2024

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2024 r.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

12 lutego 2024

Artur Szweda