Fundusze Europejskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

Logotypy UE

TYTUŁ PROJEKTU

Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

TRYB WYBORU

Tryb konkursowy

Kwota dofinansowania

556 291,00 zł

Okres realizacji projektu

01.07.2019 - 31.12.2021

Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Grupa docelowa to 222 uczniów. Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęc oraz doposażone zostaną prawcownie przedmiotowe. Miejscem realizacji projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach.

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego. Dodatkowo projekt pozwoli na podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez zorganizowanie szkoleń.

Na poniesione wydatki rzeczowe składają się: zakup sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego, doposażenie pracowni fizyczno – chemicznej oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 618 101,11 zł

Kwota dofinansowania ogółem: 556 291,00 zł, w tym EFS 525 385,94 zł, BP 30 905,06 zł

Wkład własny: 61 810,11 zł

27 stycznia 2021

Artur Szweda


Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg

Umowa na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” została podpisana!

Ogniwa fotowoltaiczne, solary, kotły na biomasę, powietrzne pompy ciepła – w sumie 92 instalacje OZE pojawią się w przyszłym roku w domach na terenie gminy Jejkowice. W dniu 29 października br. Burmistrz Tarnowskich Gór - Arkadiusz Czech, przedstawiciel lidera projektu, podpisał w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie unijnego projektu pt. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego”.

Projekt realizowany przy wsparciu funduszy UE obejmuje gminy: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Całkowita wartość projektu to blisko 70 mln zł.

Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa na podstawie której nastąpi zawarcie umów z wykonawcami, co będzie mieć miejsce na początku pierwszego kwartału 2021 roku. Prace projektowe oraz montażowe rozpoczną się wiosną 2021 roku i potrwają do końca 2021 roku, a o kolejności montażu instalacji będą decydowali wykonawcy.

Po wyłonieniu wykonawców, a tym samym określeniu dokładnych cen poszczególnych instalacji OZE, Urząd Gminy Jejkowice będzie wzywał  mieszkańców do podpisania aneksów do umów.

13 listopada 2020

Artur Szweda


Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej

Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej

Tytuł projektu „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”

Poddziałanie 4.1.2. „Odnawialne źródła energii - RIT”

 

Cel projektu: Zmniejszenie zapotrzebowania na konwencjonalną energię elektryczną o ok. 66,518 Mwh/rok oraz redukcja emisji CO2 o ok. 51,95 Mg/rok.

 

Beneficjent: Gmina Jejkowice

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych na czterech budynkach użyteczności publicznej w Jejkowicach, tj.:

a) Szkoły Podstawowej w Jejkowicach (w tym budynek Gimnazjum), ul. Główna 42;

b) Obiektu Sportowo-Kulturalnego, ul. Poprzeczna 3a;

c) Gminnego Przedszkola Publicznego, ul. Szkolna 6;

d) Urzędu Gminy, ul. Główna 38a

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE – 4.

Łączna moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych wyniesie 80,825 kWe.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 459 835,50zł.

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 458 496,10zł.

1) współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 389 721,68zł.
2) wkład własny w wysokości 68 774,42zł.

26 listopada 2019

Artur Szweda


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jejkowicach

Termomodernizacja Obiektu Sportowo–Kulturalnego w Jejkowicach