Jakość powietrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Syngeos

 

7 lutego 2024


WYKRYWANIE NIELEGALNEGO SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW W INDYWIDUALNYCH URZĄDZENIACH GRZEWCZYCH

Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska - Wójt sprawuje na terenie gminy kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Wobec powyższego upoważnia do wykonywania funkcji kontrolnych funkcjonariuszy straży gminnych lub pracowników urzędu. Takie upoważnienia stosowane są w naszej gminie.

Podczas prowadzonej kontroli spalania paliw stałych, kontrolujący jest uprawniony do:

- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanego podmiotu (placówki, zakładu) obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie wymienionych czynności, gdyż zgodnie z zapisem art. 225 ustawy Kodeks karny, dotyczącym zakłócenia kontroli ekologicznej:

„§ 1 - Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Obydwa przepisy odnoszą się do kontroli wykonywanej przede wszystkim w związku:

- ze spalaniem odpadów, śmieci, paliwa którego spalanie jest zabronione (mułu, flotu, drewna o wilgotności powyżej 20%);
- niesegregowaniem śmieci;
- składowaniem nadmiernych ilości śmieci na terenie posesji;
- nielegalnym pozbywaniu się śmieci;
- wylewaniem nieczystości płynnych do cieków burzowych, lub pozbywaniem się ich w sposób nielegalny;
- mycia samochodu na nieutwardzonym terenie posesji;
- uprzątnięcia śniegu, lodu i błota z chodników przylegających do posesji;
- nielegalnego zbierania i gromadzenia odpadów.

Powyższe nieprawidłowości są najczęściej ujawnianymi wykroczeniami z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie środowiska.

3 grudnia 2018


Informacje

Czyste powietrze - serwis edukacyjny

Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza