Lyskor

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej...

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną
Unia Europejska

 

Operacja pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dobiegła końca inwestycja pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Kwota dofinansowania wyniosła 155 587,00 zł przy całkowitych kosztach realizacji operacji w wysokości 249 735,00 zł.

Przy sprzyjającej aurze dzieci będą mogły korzystać zarówno ze skweru rekreacyjnego w parku gminnym przy fontannie, gdzie wymieniona została nawierzchnia, jak i z placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu, gdzie oprócz nowej nawierzchni zostały również zamontowane nowe urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy wielofunkcyjny, dwa bujaki na sprężynie typu ptak i autko oraz trzy ławki parkowe bez oparć.).

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel:

„Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców dzięki modernizacji miejsc służących lokalnej społeczności do zaspokajania potrzeb w zakresie rekreacji poprzez remont placu zabaw i ogólnodostępnego miejsca rekreacji”

poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  1. Liczba wyremontowanych obiektów – 2 szt.
  2. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów objętych operacjami w okresie 1 miesiąca od zakończenia inwestycji – 50 osób.

 

Place zabaw

10 listopada 2023

Artur Szweda


Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej...

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną
Unia Europejska

Operacja pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

 

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną

30 sierpnia 2023 r. Gmina podpisała umowę z firmą OK Projekt Jakub Okularczyk, ul. Kościuszki 81/2, 41-503 Chorzów, która wyremontuje plac zabaw znajdujący się przy Gminnym Przedszkolu, ułoży na nim nawierzchnię bezpieczną, a także wymieni nawierzchnię na skwerze rekreacyjnym również na nawierzchnię bezpieczną. Wartość umowy opiewa na kwotę 249 735,00 zł, natomiast kwota dofinasowania wynosi 155 587,00 zł.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Prace w ramach powyższego zadania rozpoczną się już z początkiem września 2023 r.

31 sierpnia 2023

Artur Szweda


Wymiana kultur i tradycji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Wymiana kultur i tradycji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

24 sierpnia 2023

Artur Szweda


Nabór wniosków Lyskor - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020:

Nabór nr 3/2023 na przedsięwzięcie Poprawa jakości przestrzeni
publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących
zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naboru wniosków: 15 czerwca 2023 r. – 30 czerwca 2023 r. (do
godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl oraz pod linkiem
http://lyskor.pl/2023/06/01/20131/

2 czerwca 2023

Artur Szweda


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU GRANTOWEGO

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Nabór nr 1/2023/G - nabór uzupełniający do naboru 2/2022/G na przedsięwzięcie nr 6 Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii

Termin naborów wniosków: 17 marca 2023 r. – 31 marca 2023 r.

Więcej informacji na stronie: www.lyskor.pl oraz pod linkiem http://lyskor.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12023g-nabor-uzupelniajacy-do-naboru-22022g/

6 marca 2023

Artur Szweda


Lyskor - spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Dziennym Domu Senior+ w Lyskach, ul. Sikorskiego 2 (parter).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się w biurze LGD, na adres mailowy: biuro@lyskor.pl lub telefonicznie pod nr 32 440 76 01. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego br.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

15 lutego 2023

Artur Szweda


Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw

Logotypy
Unia Europejska

Operacja pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

W dniu 31 stycznia 2023 roku została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy nr 01580‑6935-UM1212545/22, dotycząca operacji „Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną”. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LYSKOR. Projekt zostanie zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przewidywane koszty całkowite wynoszą 244 518,99zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 155 587,00zł.

Dzięki realizacji operacji mieszkańcy obszaru LGD oraz najmłodsi mieszkańcy Gminy Jejkowice zyskają nowe, bezpieczne miejsce rekreacji, dzięki czemu poprawi się jakość życia mieszkańców.

Operacja poprawi jakość przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

W ramach operacji zdemontowany zostanie istniejący drewniany, wielofunkcyjny zestaw zabawowy, dwie drewniane huśtawki oraz trzy ławki wraz z fundamentami. Następnie zamontowany zostanie zestaw zabawowy wielofunkcyjny, dwa bujaki na sprężynie typu ptak i autko oraz trzy ławki parkowe bez oparć.

Natomiast na skwerze rekreacyjnym w parku gminnym przy fontannie, zostaną zdemontowane istniejące urządzenia zabawowe, następnie ułożona zostanie nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa z płyt gumowych, na koniec ponownie zamontowane zostaną urządzenia zabawowe.

 

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 1 luty 2023 14:48 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 1 luty 2023 14:48

Zmodyfikował: Artur Szweda, 1 luty 2023 14:48

Data wytworzenia: 1 luty 2023 14:48

1 lutego 2023

Artur Szweda


Dotacje na podjęcie lub rozwój działalności - ostatnia szansa

Stowarzyszenie LYSKOR prowadzi ostatnie już nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
1. Nabór nr 1/2023 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 2/2023 - rozwój działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: 24 lutego 2023 r. – 10 marca 2023 r. (do godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2023/02/09/19797/

14 lutego 2023

Artur Szweda


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE Z PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Stowarzyszenie LYSKOR serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców na
bezpłatne spotkanie informacyjne z zakresu projektów grantowych,
przygotowujące do aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
2014-2020, na zadania w zakresie:
- zachowania dziedzictwa lokalnego,
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 w
Dziennym Domu Senior+ (parter), ul. Sikorskiego 2, Lyski.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego
udziału telefonicznie pod nr 32 440 76 01 lub mailowo na adres
biuro@lyskor.pl.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD.

Serdecznie zapraszamy.

8 sierpnia 2022

Artur Szweda


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków
w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Nabór nr 1/2022/G na przedsięwzięcie Inicjatywy propagujące idee
współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów;

2. Nabór nr 2/2022/G na przedsięwzięcie Kreowanie postaw pożądanych
społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości
mieszkańców, w tym w zakresie ekologii;

3. Nabór nr 3/2022 na przedsięwzięcie Poprawa jakości przestrzeni
publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących
zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naborów wniosków: 10 sierpnia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie: www.lyskor.pl oraz pod linkiem
http://lyskor.pl/2022/07/27/14758/

8 sierpnia 2022

Artur Szweda


Lokalna Strategia Rozwoju LGD LYSKOR - Ankieta

W związku ze zbliżającym się zakończeniem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LYSKOR, prowadzimy badanie ewaluacyjne dotyczące jej realizacji.
Bardzo prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety - zajmie to Państwu kilka minut.
Uzyskane od Państwa dane posłużą temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Ankietę można wypełnić klikając w link https://bit.ly/36y7mH8

21 czerwca 2022

Artur Szweda


Lyskor - spotkanie konsultacyjne

Lyskor - spotkanie konsultacyjne

8 czerwca 2022

Artur Szweda