Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2022

Zarządzenie Nr W.0050.77.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 04 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Pliki do pobrania

4 sierpnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2022

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2022

Zarządzenie Nr W.0050.76.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 04 sierpnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jejkowice w roku szkolnym 2022/2023

Pliki do pobrania

4 sierpnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2022

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Dworcowej

Informujemy, że z dnie 6 sierpnia 2022 roku zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ul. Dworcowej w Jejkowicach. Zgodnie z zatwierdzonym projektem ruch będzie odbywał się wahadłowo.

3 sierpnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Dworcowej

Piana Party 2022

Piana Party 2022

2 sierpnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Piana Party 2022

WFOŚiGW - Ogłoszenie o naborze wniosków - Przydomowa oczyszczalnia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia.

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do dnia wcześniejszego zakończenia/wstrzymania naboru zgodnie z pkt 5.2. i 5.3. regulaminu.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl w zakładce: Dofinansowanie zadań / Ochrona Wód / PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1.000.000 zł.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. REGULAMIN naboru wniosków i udzielania dofinansowania w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia;
  2. PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia;

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60 32 345, 32 60 32 261, 32 60 32 230

26 lipca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: WFOŚiGW - Ogłoszenie o naborze wniosków - Przydomowa oczyszczalnia

Trening syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00  zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z powyższym na terenie Gminy Jejkowice oraz całym Województwie Śląskim zostaną uruchomione syreny alarmowe. 

1 серпня 2022 року о 17:00 буде проведено обласне навчання працездатності сирен оповіщення, яке використовується в системі оповіщення та попередження населення, дозволяючи водночас відзначити 78-му річницю Варшавського повстання. Тому в Шльонському воєводстві, в тому числі в громаді Єйковіце, буде активована сигналізаційна сирена тривоги.

26 lipca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Trening syren alarmowych

Koncert

Koncert Opera

26 lipca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Koncert

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa hali produkcyjno-magazynowej w Jejkowicach

Pliki do pobrania

25 lipca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa hali produkcyjno-magazynowej w Jejkowicach

Turniej Skata - Memoriał Czesława Grzeni 2022

Dzień Kultury Polsko-Ukraińskiej

Festiwal Kolorów 2022

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH POWSTAŁYCH W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY NA WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 

Na podstawie art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, wskazując przedsiębiorcę, z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Złożone oświadczenie nie może być odwołane w ciagu całego okresu obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Odwołanie złożonego oświadczenia o wystąpieniu z systemu będzie obowiązywać dopiero z chwilą biegu nowej umowy o zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych.

 

Pobierz oświadczenie przedsiębiorcy:

Pliki do pobrania

8 lipca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH POWSTAŁYCH W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY NA WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH