Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 833)) Wójt Gminy Jejkowice informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i wykłada do publicznego wglądu opracowanie pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Jejkowice”.

27 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 24/2020

Zarządzenie Nr W.0050.116.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2021

Pliki do pobrania

25 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 24/2020

PSR 2020 (Loteria spisowa)

Spisz się przez Internet i weź udział w #LoteriaPSR. 23 listopada oglądaj online ostatnie losowanie i sprawdź, czy wygrałeś!

Szczegóły: https://loteria.spisrolny.gov.pl/ lub pod numerem infolinii: 22 122 18 11

 Spisz się przez Internet i weź udział w #LoteriaPSR.

#LiczySięRolnictwo #PSR2020 #SpisRolny

20 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: PSR 2020 (Loteria spisowa)

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

hpai 2020

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

20 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg

Umowa na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” została podpisana!

Ogniwa fotowoltaiczne, solary, kotły na biomasę, powietrzne pompy ciepła – w sumie 92 instalacje OZE pojawią się w przyszłym roku w domach na terenie gminy Jejkowice. W dniu 29 października br. Burmistrz Tarnowskich Gór - Arkadiusz Czech, przedstawiciel lidera projektu, podpisał w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie unijnego projektu pt. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego”.

Projekt realizowany przy wsparciu funduszy UE obejmuje gminy: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Całkowita wartość projektu to blisko 70 mln zł.

Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa na podstawie której nastąpi zawarcie umów z wykonawcami, co będzie mieć miejsce na początku pierwszego kwartału 2021 roku. Prace projektowe oraz montażowe rozpoczną się wiosną 2021 roku i potrwają do końca 2021 roku, a o kolejności montażu instalacji będą decydowali wykonawcy.

Po wyłonieniu wykonawców, a tym samym określeniu dokładnych cen poszczególnych instalacji OZE, Urząd Gminy Jejkowice będzie wzywał  mieszkańców do podpisania aneksów do umów.

13 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 23/2020

Zarządzenie Nr W.0050.114.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał:

1. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także warunków i trybu składania powyższej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania

13 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 23/2020

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w sezonie zimowym 2020/2021

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w sezonie zimowym 2020/2021

Pliki do pobrania

12 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w sezonie zimowym 2020/2021

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 22/2020

Zarządzenie Nr W.0050.108.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/161/2017 roku Rady Gminy Jejkowice z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności.

Pliki do pobrania

10 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 22/2020

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 20/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2021 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

9 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 20/2020

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 21/2020

Zarządzenie Nr W.0050.106.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

5 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 21/2020

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 19/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekty  uchwał podatkowych na 2021 rok, dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

2 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 19/2020

LOTERIA PSR 2020

Spisz się i weź udział w loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – jutro o godz. 11.00 drugie losowanie.

 Szczegóły: https://loteria.spisrolny.gov.pl/ lub pod numerem infolinii: 22 122 18 11

 Do wygrania tablety oraz dyski przenośne!

 #LiczySięRolnictwo #PSR2020 #SpisRolny

Spisz się i weź udział w loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020

2 listopada 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: LOTERIA PSR 2020