Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Urząd Gminy Jejkowice informuje, iż zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Można również po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dostarczyć osobiście lub zgłoszenie bezpośrednio wrzucić do skrzynki na pisma znajdującej się obok drzwi wejściowych do Urzędu.

e-mail:  ug@jejkowice.pl
tel: 32 4302002

27 marca 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

ZTZ Rybnik informuje

Ważna informacja dla osób biorących udział w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego”

W najbliższym czasie osoby, które biorą udział w projekcie pn. „„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego” otrzymają pocztą tradycyjną umowy o powierzenie grantu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami umowy oraz z dołączonym oświadczeniem i informacjami dla Grantobiorców. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o postępowanie zgodnie z przesłanymi wytycznymi. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Tel. 324161353, 324161325, 324161369, 324161356

27 marca 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ważna informacja dla osób biorących udział w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego”

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniach ankietowych

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Szanowni Państwo,

 w związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo Beneficjentów oraz Pracowników ARiMR, informujemy, że dopuszczalne są następujące formy składania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego przy płatnościach obszarowych:

 - pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

- wysłanie pocztą,

- złożenie poprzez platformę ePUAP,

- przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR dostępne na stronie: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/slaski-or12/dane-teleadresowe.html

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji poniżej:

27 marca 2020


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Informacja w sprawie akcji szczepienia psów przeciw wściekliźnie w roku 2020 w Gminie Jejkowice

Jak zostaliśmy poinformowani przez Lek Wet Mariusza Grzesiczek  z Gabinetu Weterynaryjnego w Jejkowicach ul Główna 26, coroczna akcja szczepienia psów przeciw wściekliźnie nie odbędzie się w przewidzianym terminie kwietniowym. Będzie ona możliwa po ustabilizowaniu sytuacji epidemicznej. W sprawach indywidualnych odnośnie szczepienia można się  kontaktować telefonicznie pod numerem 602 156 833

27 marca 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja w sprawie akcji szczepienia psów przeciw wściekliźnie w roku 2020 w Gminie Jejkowice

Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

ZALECENIA STRAŻY GMINNEJ

covid-19

Wójt Gminy Jejkowice oraz Straż Gminna apeluje do mieszkańców o pozostanie w domach. Chodzi o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Unikaj wychodzenia z domu z wyjątkiem przemieszczania się w celu:
- wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
- zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz osoby najbliższej;
- wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
- sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie; środkami publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów lub żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Uzasadnienie: Mycie rąk tym sposobem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów lub żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Uzasadnienie: Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość – co najmniej 3 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Uzasadnienie: Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust – gdyż dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeżeli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Gminy. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową, bakteryjną, inną.
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś ostatnio, to pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Maseczki na twarz - nie zaleca się używania masek przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19
Uzasadnienie: Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1,5 metra odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji. (dot. nie tylko COVID-19)
Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
Podejrzenie zakażenie COVID-19 jest powiązane:
1. z podróżowaniem, w którym zgłoszono przypadki zakażenia COVID-19,
2. bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował i ma objawy ze strony układu oddechowego.
Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem COVID-19”oraz „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem COVID-19 w podróży lotniczej ”.

25 marca 2020


Czytaj więcej o: ZALECENIA STRAŻY GMINNEJ

Pomoc mieszkańcom Jejkowic w kwarantannie

covid-19

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 zostałeś objęty kwarantanną, jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną - nie będziesz pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.
Co możesz zrobić?
Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach
tel. 32 43 02 702 czynny w godz. 7.30 – 19.00
W tym szczególnym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach skupia się przede wszystkim na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i niejednokrotnie nie są w stanie radzić sobie same.
Bardzo ważne!
Każda osoba, która wie o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, proszona jest o przekazanie informacji do OPS w Jejkowicach.
Zakupy oraz ciepły posiłek w domu
W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź jej rodzina nie jest w stanie sama zapewnić gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.
Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczane przez pracowników socjalnych, we współpracy z strażnikami naszej Straży Gminnej oraz wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje także z Policją, miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Jednostką Wojsk Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.
Policjant lub Strażnik Gminny
Policjanci, strażnicy gminni którzy sprawdzają, czy przebywasz w domu lub dostarczają posiłki, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.
Uwaga!
Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.
Osobom po leczeniu szpitalnym które potrzebują choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych będą mieć usługi przyznane w trybie pilnym.
Potrzebujesz pomocy psychologa?
Zadzwoń do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie rybnickim pod nr tel. 32 426 00 33. Dodatkowo uruchomiony został dla Was komunikator Skype pod adresem pcpr@powiatrybnicki.pl

25 marca 2020


Czytaj więcej o: Pomoc mieszkańcom Jejkowic w kwarantannie

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Pliki do pobrania

23 marca 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2020

Informacja Wójta Gminy Jejkowice

Ważne ogłoszenie!

Jejkowice, dnia 11.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, zajęcia edukacyjne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jejkowicach zostają zawieszone. W dniach 12-13.03.2020 r. ZSP zapewni opiekę nad dziećmi, które nie mogą pozostać w domu. Od 16-25.03.2020 r. ZSP będzie nieczynne.

Czynności związane z rekrutacją zostają zawieszone
Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkoły.

Prosimy o wstrzymanie się z dostarczaniem dokumentów do sekretariatu szkoły.

Wszelkie imprezy kulturalne oraz sportowe decyzją Wójta Gminy Jejkowice zostają odwołane. Gminna Biblioteka Publiczna od 12.03.2020 r. będzie nieczynna do odwołania.

Wójt Gminy apeluje również o załatwianie w Urzędzie Gminy tylko spraw nie cierpiących zwłoki ( w razie wątpliwości prosimy i kontakt telefoniczny pod nr 32 43 02 002).

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa apelujemy o ograniczenie swojej aktywności poza domem oraz unikanie dużych skupisk ludzi.

 

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Jejkowice

                                                                                                                                                          Marek Bąk

11 marca 2020


Czytaj więcej o: Ważne ogłoszenie!