Gmina Jejkowice

Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Artykuły

Dotacje na wymianę źródła ciepła i fotowoltaiki - spotkanie informacyjne w Gaszowicach

VIII Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

Raport o stanie Gminy Jejkowice za 2021r.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Jejkowice. Mieszkaniec który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Jejkowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice najpóźniej do dnia 24 maja 2022 roku do godz. 12:00.

 

16 maja 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Raport o stanie Gminy Jejkowice za 2021r.

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W naszej gminie tylko 50% budynków ma złożone deklaracje w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, informujemy iż nie dotrzymanie obowiązku nałożonego  zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2021 r. może skutkować karą grzywny.

Przypominamy o obowiązujących terminach:

- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Źródła ciepła podlegające obowiązkowi zgłoszenia to : Kotły na paliwo stałe z podajnikiem oraz zasypowe (węgiel, pellet lub inny rodzaj biomasy), kotły gazowe, pompy ciepła, kominki, kozy, ogrzewacze powietrza na paliwo stałe, piece kaflowe na paliwo stałe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kotły olejowe, pompy ciepła, ogrzewania elektryczne, bojlery elektryczne, kolektory słoneczne na ciepłą wodę użytkową lub/i z funkcją wspomagania ogrzewania.

CEEB

Pliki do pobrania

11 maja 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dbaj o rowy melioracyjne - obowiązek każdego właściciela gruntu

Wójt Gminy Jejkowice apeluje do wszystkich właścicieli, użytkowników posiadających grunty na terenie Gminy Jejkowice  o podjęcie działań
i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów   melioracyjnych (czyszczenie) zlokalizowanych na własnych nieruchomościach.

Brak stałej, systematycznej konserwacji (czyszczenie) rowów melioracyjnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień.

Przypominam, że zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, drenowania,   należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Na terenie naszej Gminy nie działa spółka wodna, dlatego obowiązek ten spada na właścicieli gruntu.

W przypadku nie wykonywania przez właściciela nieruchomości obowiązku utrzymania urządzeń melioracyjnych właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji określi szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania – art. 206 Prawa Wodnego.

10 maja 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dbaj o rowy melioracyjne - obowiązek każdego właściciela gruntu

Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów

Wójt Gminy Jejkowice przypomina właścicielom, zarządcom oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Jejkowice o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. 

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326z późn. zm.).

Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, lisów, dzików itp., a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą oraz często stają się również miejscem składowania odpadów.

 W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.

 W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

 

                                                                                     Wójt Gminy Jejkowice

Marek Bąk

10 maja 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów

XIV Marszobieg Jejkowicki 2022

TAURON Dystrybucja przypomina – wybór drzewa ma znaczenie

Nadeszła wiosna i ruszyliśmy do ogrodów, działek, sadów, skwerów by uprzątnąć zimowy bałagan, przygotować grunt pod nowe sadzonki, które tylko czekają by się u nas zadomowić. Warto się przy tym zastanowić, czy warto sadzić sosnę w ogródku i jakie konsekwencje będą miały nasze działania. Bo wybór drzewa ma znaczenie.

TAURON Dystrybucja przypomina – wybór drzewa ma znaczenie

5 maja 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: TAURON Dystrybucja przypomina – wybór drzewa ma znaczenie

Ćwiczymy kręgosłupy blisko Twojej chałupy

Jarmark Ofert Pracy

Jarmark Ofert Pracy

28 kwietnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Jarmark Ofert Pracy

Informacja o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów w 2022 roku

Informujemy że w terminie zostało złożonych 30 wniosków na wymianę starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych.  Regulamin przewiduje losowanie wniosków oznaczonych numerami. Pierwsze 30 wylosowanych wniosków zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności oraz kolejne 100 stanowi listę rezerwową na 2022 r. Biorąc pod uwagę iż 30 osób złożyło wnioski wszystkie otrzymają dotację.

Jednocześnie informujemy osoby biorące udział w programie o konieczności dostarczenia do Urzędu Gminy pozostałej dokumentacji: Kosztorys Ofertowy wypełniony przez instalatora na dostępnym do pobrania na stronie oraz w Urzędzie Gminy Jejkowice (zał. nr 1) , wstępna opinia kominiarska (nie dotyczy instalacji Pomp Ciepła).

Pliki do pobrania

 

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 28 kwietnia 2022 14:25 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 28 kwietnia 2022 14:25

Zmodyfikował: Artur Szweda, 28 kwietnia 2022 14:25

Data wytworzenia: 28 kwietnia 2022 14:25

28 kwietnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów w 2022 roku

Gminny Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza

Szanowni Państwo,

Informujemy, że punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze w środę (27.04), czwartek (28.04) oraz piątek (29.04) będzie czynny do godziny 12:30

27 kwietnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Gminny Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza