Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

Zarządzenie NR W.0050.21.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert jej składu osobowego oraz regulaminu działania

Pomoc dla poszkodowanych w pożarach familoków w Czerwionce-Leszczynach

W wyniku pożarów przy ul. Hallera i Wolności dach nad głową straciło 17 rodzin. Trwa akcja na rzecz pomocy poszkodowanym.

Już w czasie trwania pożaru, na miejscu pracowały dwa zespoły pracowników OPS-u.

Wczoraj w godzinach popołudniowych w CKE zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, którzy ucierpieli w wyniku pożaru. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, dyrektor OPS-u Celina Cymorek, dyrektor ZGM-u Marian Uherek, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego i ochrony środowiska Adrian Strzelczyk, rzecznik UGiM Hanna Piórecka-Nowak i Anna Koniuszy-Marszałek, koordynator w Punkcie Terenowym nr 1 OPS-u omówili bieżące informacje dotyczące budynków i ich planowanego remontu, przedstawili również możliwe formy wsparcia i udzielenia pomocy.

„Jesteśmy tutaj dla Was. Nie ma ważniejszej sprawy od zapewnienia Państwu pomocy”- podkreślił Burmistrz W. Janiszewski, zaznaczył także, że Gmina dołoży wszelkich starań, aby prowadzić remonty bez zbędnej zwłoki, ale - oczywiście - według wszelkich wymaganych w tej sytuacji procedur”.

Każda rodzina ma wyznaczonego pracownika OPS-u, który pozostaje do jej dyspozycji.

12 rodzin zadeklarowało chęć skorzystania z mieszkania zastępczego z zasobów gminy na czas prowadzenia prac remontowych familoków. „Otrzymaliśmy wstępne informacje, że budynków nie trzeba będzie wyburzać, mury familoków nie są w złym stanie” - zaznaczył dyr. M. Uherek. Jednak straty oszacowane są na około 2 mln zł.

Dziś w Szkole Podstawowej nr 5 organizowane są indywidualne konsultacje z psychologiem dla dzieci i młodzieży. W pomoc pogorzelcom włączyły się także inne placówki oświatowe, przedsiębiorcy oraz parafia pw. NSPJ w Czerwionce. Pomoc zaoferował także Śląski Urząd Wojewódzki.

W działania włączyło się również Stowarzyszenie Luxtorepeda. „Po decyzji Zarządu i przy współpracy z UGiM i OPS-em uruchamiamy numer konta i zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych w pożarach. Wiemy, że pomoc musi być prowadzona w sposób uporządkowany i celowy, dlatego po ustaleniu wszelkich niezbędnych danych, dziś możemy oficjalnie ruszyć - wyjaśnia prezes Luxtorpedy Michał Toman i dodaje: To nasze miasto i nasza gmina. Tu biegamy, ale co najważniejsze - tutaj żyjemy. Nie pozostajemy obojętni”.

Osoby, które chciałyby pomóc poszkodowanym, mogą ich wesprzeć poprzez wpłatę na konto:

Stowarzyszenie Luxtorpeda

Numer: 37 2030 0045 1110 0000 0242 8610 koniecznie z dopiskiem „Pożary familoków”.

lub poprzez https://patronite.pl/luxtorpeda

https://www.facebook.com/donate/631090510786998/3512032962202646/

20 lutego 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Pomoc dla poszkodowanych w pożarach familoków w Czerwionce-Leszczynach

Uwaga! Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków!

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2020

Zarządzenie Nr W.0050.20.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

14 lutego 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2020

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jejkowice mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019. poz. 688 z późn. zm.) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Jejkowice, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

13 lutego 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Spisy Powszechne

Spisy powszechne zostaną przeprowadzone na terenie całego kraju w następujących terminach:

- Powszechny Spis Rolny 2020 - od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. 

https://rolny.spis.gov.pl/

 

- Narodowy Spis Powszechny 2021 - od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021r.

https://spis.gov.pl/

 

Najbliższy Powszechny Spis Rolny przeprowadzony będzie w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego.

Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis na stronie internetowej GUS i spisu rolnego,
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

 

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Spis jest poprzedzony dwoma spisami próbnymi:

 • pierwszy spis próbny był przeprowadzony od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),
 • drugi spis próbny jest zaplanowany od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie).

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (plik do pobrania)

13 lutego 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Spisy Powszechne

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Nabór nr 1/2020 na przedsięwzięcie nr 4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naboru wniosków: 26 lutego 2020 r. – 11 marca 2020 r. (do godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2020/02/10/nabor-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020-7/

11 lutego 2020


Czytaj więcej o: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Kominiarze sprawdzą źródło ogrzewania

W trakcie prowadzonych przeglądów kominiarze przeprowadzają jednocześnie inwentaryzację urządzeń grzewczych. To efekt porozumienia pomiędzy województwem śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy.

Prowadzona inwentaryzacja ma charakter uzupełniający do danych zbieranych przez Gminę i ma na celu uzyskanie jak najszerszej informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków. Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu bezpośredniego poprzez wypełnienie Formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW w województwie śląskim

Kominiarze powinni posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej. Ponadto można sprawdzić, czy kominiarze posiadają certyfikaty i uprawnienia oraz czy są związani członkowstwem z organizacją kominiarską potwierdzającą ich kompetencje do realizacji zadania. 

Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy województwem śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy zawarte zostało 26 września 2019 r. w Rybniku w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim. 

7 lutego 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Kominiarze sprawdzą źródło ogrzewania

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2020r.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

3 lutego 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2020

Zgłaszanie odnalezionych padłych dzików

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W celu walki z chorobą ASF wykonywane są w naszym województwie planowe, zorganizowane przeszukania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków. Działania te koordynuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików i ich szczątków przez osoby postronne przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego- zgłoszenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112.

PCZK niezwłocznie przekazuje informację w powyższym zakresie do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii.

Kontakt do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
telefon: 32 4221000
fax: 32 4395810
mail: pczk@rybnik.kmpsp.gov.pl

27 stycznia 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Zgłaszanie odnalezionych padłych dzików

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

27 stycznia 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2020