Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

Pliki do pobrania

5 marca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż wnioski o dotację do wymiany starego pieca będą przyjmowane w Urzędzie Gminy

w dniach od 15.03 do 31.03.2021r.

Wnioski można pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej: jejkowice.info.pl

Wniosek należy wrzucić do urny umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu Gminy.

Pliki do pobrania

26 lutego 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Bezpłatna Mammografia

Kompleksowa Rehabilitacja

Oddział Śląski PFRON informuje o projekcie „Kompleksowej rehabilitacji”

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy,  będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach:

 

Moduł I - zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;

Moduł II psychospołeczny:  mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

Moduł III medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Więcej informacji w załączniku.

25 lutego 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Kompleksowa Rehabilitacja

Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

OGŁOSZENIE

W związku z przedłużającą się procedurą podpisywania porozumienia z Miastem Rybnik, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Jejkowic będzie dostępny później, niż zakładano. O terminie niezwłocznie poinformujemy.
Za utrudnienia przepraszamy.

23 lutego 2021


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 19 luty 2021 09:35 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 19 luty 2021 09:35

Zmodyfikował: Artur Szweda, 19 luty 2021 09:35

Data wytworzenia: 19 luty 2021 09:35

19 lutego 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na Webinarium dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą.

Zapraszamy osoby fizyczna zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej. Podczas potkania, które poprowadzi specjalista/tka ds. funduszy europejskich przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Termin: 18.02.2021 r.

Godz. spotkania:  10:00-11:30

Jak: Spotkanie online za pomocą platformy Clickmeeting

Tematyka spotkania:

  • Zasady i możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcia działalności gospodarczej, w formie dotacji oraz pożyczki.
  • Najważniejsze informacje z formularza rekrutacyjnego do projektu oferującego przyznanie środków w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Zasady rekrutacji:

Rejestracja do udziału w webinarium odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego:  https://app.evenea.pl/event/funduszenaszkolenia/

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: lpirybnik@oddzial.fgsa.pl

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

 

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 15 lutego 2021 09:49 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda15 lutego 2021 09:49

Zmodyfikował: Artur Szweda15 lutego 2021 09:49

Data wytworzenia: 15 lutego 2021 09:49

15 lutego 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jejkowice mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020. poz. 1057 z późn. zm.) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Jejkowice, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie:

 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogólne zasady udziału w pracach komisji konkursowej:

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność na terenie Gminy Jejkowice, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie, mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych, przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do zadań komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Komisja konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Jejkowice. Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym imiennie poinformowane.

Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia, której występuje kandydat.

Wzór formularza zgłoszenia w załączeniu

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 18 lutego 2021 roku. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice, 44-290 Jejkowice. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Jejkowice

/-/ Marek Bąk

Pliki do pobrania

10 lutego 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2021

Zarządzenie Nr W.0050.15.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

10 lutego 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2021

Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony

W związku z tym, że w większości gmin kandydaci na rachmistrzów w NSP2021 zgłosili się w niewystarczającej liczbie Dyrektor Centralnego Biura Spisowego w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym podjęli decyzję o przedłużeniu do 16 lutego 2021r. naboru na rachmistrzów spisowych na terenie całego kraju.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza zobligowany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną i będą zakończone egzaminem.

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu tj uzyskają co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych.

Pliki do pobrania

9 lutego 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Lokalne Partnerstwa ds. Wody

Lokalne Partnerstwa ds. Wody

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 5 luty 2021 13:10 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda,5 luty 2021 13:10

Zmodyfikował: Artur Szweda, 5 luty 2021 13:10

Data wytworzenia: 5 luty 2021 13:10

5 lutego 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Lokalne Partnerstwa ds. Wody