Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 24/2020

Zarządzenie Nr W.0050.116.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2021

Pliki do pobrania

25 listopada 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 23/2020

Zarządzenie Nr W.0050.114.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał:

1. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także warunków i trybu składania powyższej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania

13 listopada 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 22/2020

Zarządzenie Nr W.0050.108.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/161/2017 roku Rady Gminy Jejkowice z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności.

Pliki do pobrania

10 listopada 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 20/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2021 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

9 listopada 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 21/2020

Zarządzenie Nr W.0050.106.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

5 listopada 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 19/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekty  uchwał podatkowych na 2021 rok, dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

2 listopada 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 20/2020

26 października 2020 11:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zarządzenie Nr W.0050.103.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 26 października 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2021 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Pliki do pobrania

26 października 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał 19/2020

Zarządzenie Nr W.0050.100.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 19 października 2020 roku w sprawie: konsultacji projektów uchwał podatkowych na 2021 rok, dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

Pliki do pobrania

20 października 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 18/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jejkowice w roku szkolnym 2020/2021

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

21 września 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 17/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

18 września 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 18/2020

Zarządzenie Nr W.0050.86.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jejkowice w roku szkolnym 2020/2021

Pliki do pobrania

10 września 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 17/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/72/2012 Rady Gminy Jejkowice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Jejkowice.

Pliki do pobrania

10 września 2020

Artur Szweda