Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2021

Zarządzenie Nr W.0050.95.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2022

Pliki do pobrania

10 listopada 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2021

Zarządzenie Nr W.0050.92.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał: 1. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice; 2. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Pliki do pobrania

10 listopada 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2022 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 08 listopada 2021 09:30 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 08 listopada 2021 09:30

Zmodyfikował: Artur Szweda, 08 listopada 2021 09:30

Data wytworzenia: 08 listopada 2021 09:30

8 listopada 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2021

Zarządzenie Nr W.0050.89.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 26 października 2021 roku w sprawie: konsultacji projektów uchwał podatkowych na 2022 rok, dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Pliki do pobrania

26 października 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2021

Zarządzenie Nr W.0050.88.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 25 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2022 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Pliki do pobrania

25 października 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 9/2021

Zarządzenie Nr W.0050.86.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Pliki do pobrania

13 października 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 03 września 2021 10:33 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 03 września 2021 10:33

Zmodyfikował: Artur Szweda, 03 września 2021 10:33

Data wytworzenia: 03 września 2021 10:33

3 września 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2021

Zarządzenie Nr W.0050.72.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Pliki do pobrania

24 sierpnia 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projektów uchwał:

1. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XXII.142.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.121.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

3. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.122.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 26 kwietnia 2021 13:33 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 26 kwietnia 2021 13:33

Zmodyfikował: Artur Szweda, 26 kwietnia 2021 13:33

Data wytworzenia: 26 kwietnia 2021 13:33

26 kwietnia 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 26 kwietnia 2021 13:33 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 26 kwietnia 2021 13:33

Zmodyfikował: Artur Szweda, 26 kwietnia 2021 13:33

Data wytworzenia: 26 kwietnia 2021 13:33

26 kwietnia 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2021

Zarządzenie Nr W.0050.39.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał: 1. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XXII.142.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.121.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice 3. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.122.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

16 kwietnia 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2021

Zarządzenie Nr W.0050.38.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

16 kwietnia 2021

Artur Szweda