Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2021

Zarządzenie Nr W.0050.39.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał: 1. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XXII.142.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.121.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice 3. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.122.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

16 kwietnia 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2021

Zarządzenie Nr W.0050.38.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

16 kwietnia 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 5/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmian regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jejkowicach

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 31 marca 2021 13:33 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 31 marca 2021 13:33

Zmodyfikował: Artur Szweda, 31 marca 2021 13:33

Data wytworzenia: 31 marca 2021 13:33

31 marca 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Jejkowickiego Centrum Rekreacyjnego stanowiącego własność Gminy Jejkowice położonego na terenie gminnym

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 31 marca 2021 09:35 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 31 marca 2021 09:35

Zmodyfikował: Artur Szweda, 31 marca 2021 09:35

Data wytworzenia: 31 marca 2021 09:35

31 marca 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 5/2021

Zarządzenie Nr W.0050.27.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jejkowicach

Pliki do pobrania

22 marca 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2021

Zarządzenie Nr W.0050.26.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Jejkowickiego Centrum Rekreacyjnego stanowiącego własność Gminy Jejkowice położonego na terenie gminnym

Pliki do pobrania

22 marca 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 19 luty 2021 09:35 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 19 luty 2021 09:35

Zmodyfikował: Artur Szweda, 19 luty 2021 09:35

Data wytworzenia: 19 luty 2021 09:35

19 lutego 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2021

Zarządzenie Nr W.0050.15.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

10 lutego 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 3 luty 2021 14:15 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 3 luty 2021 14:15

Zmodyfikował: Artur Szweda, 3 luty 2021 14:15

Data wytworzenia: 3 luty 2021 14:15

3 lutego 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2021 r.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 1 luty 2021 14:37 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 1 luty 2021 2020 14:37

Zmodyfikował: Artur Szweda, 1 luty 2021 2020 14:37

Data wytworzenia: 1 luty 2021 2020 14:37

1 lutego 2021

Artur Szweda


Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2021 r.”

Wójt Gminy Jejkowice opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2021 r.” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii dot. jego zapisów.

Termin zgłaszania opinii wyznacza się do dnia 15.02.2021 r. włącznie.

W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Jejkowice ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.

Pliki do pobrania

Uchwała Projekt w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  (253.05 KB)

 

25 stycznia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2021 r.”

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2021

22 stycznia 2021 16:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zarządzenie Nr W.0050.7.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z z aburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

22 stycznia 2021

Artur Szweda