Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2023 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2023

Pliki do pobrania

12 maja 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2023

Zarządzenie Nr W.0050.53.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

11 maja 2023

Artur Szweda


Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2023 r.”

Wójt Gminy Jejkowice opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2023 r.” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii dot. jego zapisów.

     Termin zgłaszania opinii wyznacza się do dnia 16.05.2023 r. włącznie.

     W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Jejkowice ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.

Pliki do pobrania:

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 25 kwietnia 2023 14:59 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda25 kwietnia 2023 14:59

Zmodyfikował: Artur Szweda25 kwietnia 2023 14:59

Data wytworzenia: 25 kwietnia 2023 14:59

25 kwietnia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2023 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2023 r.

Pliki do pobrania

25 kwietnia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2023

Zarządzenie Nr W.0050.45.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XXII.142.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania

19 kwietnia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 9/2023

Zarządzenie Nr W.0050.44.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał:

1. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice;

2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel i nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. w sprawie okre ślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport u nieczystości

ciekłych

Pliki do pobrania

18 kwietnia 2023

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2023

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2023 roku na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

9 marca 2023

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2023

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2023 roku na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

3 marca 2023

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2023

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

1 marca 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2023

Zarządzenie Nr W.0050.27.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2023 roku na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

Pliki do pobrania

1 marca 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2023

Zarządzenie Nr W.0050.22.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2023 roku na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

Pliki do pobrania

23 lutego 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2023

Zarządzenie Nr W.0050.21.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 21 luty 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

21 lutego 2023

Artur Szweda