Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

Pliki do pobrania

13 września 2019

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

13 września 2019

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 9/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

3 września 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

16 sierpnia 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2019

Zarządzenie W.0050.53.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Pliki do pobrania

23 lipca 2019


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jejkowice na lata 2019-2025

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

12 sierpnia 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2019

Zarządzenie W.0050.52.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jejkowice na lata 2019-2025

Pliki do pobrania

23 lipca 2019


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

10 czerwca 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2019

Zarządzenie Nr W.0050.35.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

8 maja 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 5/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez osoby z terenu Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

10 kwietnia 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 5/2019

Zarządzenie Nr W.0050.34.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez osoby z terenu Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

8 maja 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

25 marca 2019