Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania zwierząt ,produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2021

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt ,produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu, Wójt Gminy Jejkowice uprzejmie informuje, że w sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w powyższym zakresie.

Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Z 2009r. Nr 142 poz. 1161)

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Jejkowice

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji,

4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadaniu stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Pliki do pobrania

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 13 lipca 2021 13:50 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 13 lipca 2021 13:50

Zmodyfikował: Artur Szweda, 13 lipca 2021 13:50

Data wytworzenia: 13 lipca 2021 13:50

Autor: Artur Szweda