Termomodernizacja Obiektu Sportowo–Kulturalnego w Jejkowicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2018

Tablica EU OSK

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej budynku Obiektu Sportowo – Kulturalnego mieszczącego się na ul. Poprzecznej 3 A w Jejkowicach. W ramach projektu na rzecz likwidacji „niskiej emisji”, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności założono do wykonania we wskazanym budynku konieczny zakres prac termomodernizacyjnych.

Główne działania inwestycyjne:

  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowych parapetów zewnętrznych.

  • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z wyprawą elewacyjną.

  • Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku.

 

Zapisy Strategii RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) wykazują, iż Subregion Zachodni jest obszarem o wysokim zanieczyszczeniu powietrza, w szczególności tyczy się to aglomeracji rybnickiej, do której przynależy gmina Jejkowice. Problemem jest wysoka liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, co spowodowane jest przez wysoki odsetek budynków ogrzewanych paliwami stałymi oraz niską efektywnością energetyczną budynków i zanieczyszczenia środowiska z powodu niskiej emisji.

Przyczynia się to do powstania smogu, który jest bardzo dużym problemem i zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców na całym terenie województwa śląskiego.

W związku z powyższym Gmina Jejkowice podjęła decyzję o pracach termomodernizacyjnych obiektu stanowiącego własność Gminy Jejkowice - Obiektu Sportowo- Kulturalnego przy ulicy Poprzecznej 3a.

Przedmiotowa inwestycja , której głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Gminie Jejkowice oraz zmniejszenie wydzielania się do atmosfery zanieczyszczeń spowodowanych„niską emisją.”Projekt powiązany jest z celem strategicznym opisanym w Strategii RIT jako Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej

antropopresji w Subregionie Zachodnim, który ukierunkowany jest na zmniejszanie nakładów energetycznych w nieruchomościach publicznych wraz z minimalizowaniem niskiej emisji.

 

Wartość projektu wynosi 333 004,43 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 281 861,90 zł

Autor: Artur Szweda