Nabór otwarty na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2018

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomionym po raz kolejny przez Gminę Jejkowice Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice, przesyłamy Państwu zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych.

Przedmiotem naboru jest modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne, wysokosprawne urządzenia grzewcze w budynkach indywidualnych znajdujących się na obszarze Gminy Jejkowice.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze: kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł na LPG.

W celu uczestnictwa w Programie należy przedstawić ofertę na podstawie następujących dokumentów:

CZĘŚĆ PODMIOTOWA

1

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

2

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (opcjonalnie)

3

Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej

4

Dane teleadresowe, zaświadczenie o prowadzeniu rachunku, dane osobiste do podpisania umowy

5

Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu Programu, terminowego wywiązywania się z prac oraz udzielenia pomocy merytorycznej i technicznej Inwestorowi

6

Dokumentacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót

7

Wykaz wykonanych modernizacji w ramach PONE lub prywatnie (opcjonalnie)

8

Autoryzacje Producentów, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w PONE (oświadczenie producenta kotłów, że firma jest autoryzowanym instalatorem, ukończyła szkolenie w zakresie budowy, rozruchu i montażu kotłów)

9

Proponowany wykaz kotłów zgłoszonych do PONE Jejkowice

CZĘŚĆ PRZEDMIOTOWA - ŹRÓDŁA CIEPŁA paliwo stałe i biomasa

1

Wykaz towarów

2

Znak bezpieczeństwa ekologicznego, certyfikat 5 klasa dla kotłów opalanych paliwem stałym

3

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań efektywności energetycznej

4

Oświadczenie producenta o solidnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia

5

Deklaracja o zabezpieczeniu przed niedozwolonym spalaniem odpadów

6

Zaświadczenie o zabezpieczeniu przed możliwością cofnięcia się płomienia do podajnika paliwa

7

Specyfikacje techniczne oferowanego urządzenia

8

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 60 miesięczną gwarancję na montowane urządzenie

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Termin realizacji Programu: do 30 listopad 2018 roku

Uczestnik naboru otwartego przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Uczestnik naboru otwartego ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące konkursu oraz Programu można otrzymać w godzinach otwarcia Urzędu Gminy pod wymienionymi niżej numerami telefonów lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 17.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:

  1. Pani Wiesława Bednarek

  2. Pan Piotr Mańczyk

Telefon: 32/43 02 002

Fax: 32/43 02 880

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice

Oferty będą rozpatrywane w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. jest ona sprzeczna z wymaganiami określonymi w niniejszym liście,

  2. oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych niniejszym liście.

W załącznikach przesyłamy Państwu:

  1. Wzór Oświadczenia o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu Programu, terminowego wywiązywania się z prac oraz udzielenia pomocy merytorycznej i technicznej Inwestorowi

  2. Wzór zgłoszenia zakończenia zadania,

  3. Wzór protokołu odbioru końcowego.

Autor: Artur Szweda