Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

 1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przyznając usługę asystencji osobistej bierze się pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  analogiczne finansowane z innych źródeł.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. a) wykonywaniu przez Uczestnika czynności dnia codziennego;
  b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
  c) załatwianiu przez Uczestnika spraw urzędowych;
  d) korzystaniu przez Uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  e) zaprowadzaniu (i odbieraniu) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach do dnia 31.08.2023 do godz. 14:00

Samotne osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w Programie, które nie są w stanie zgłosić się osobiście do tutejszego Ośrodka powinny skontaktować się z pracownikiem socjalnym dzwoniąc pod  nr telefony 32 4302702

Autor: Artur Szweda