Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2023

Urząd Gminy Jejkowice przypomina właścicielom nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku dokonania ich zgłoszenia w tut. Urzędzie.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Obowiązkiem zgłoszenia objęte są również oczyszczalnie obecnie eksploatowane, a dotychczas nie zgłoszone.

Przyjęcia zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków dokonuje wójt zgodnie z art. 152, 153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zmianami)

Wnioski można pobrać w tut. Urzędzie Gminy pok. 16 w godzinach pracy Urzędu lub ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Jejkowice pod adresem: https://bip.jejkowice.pl w zakładce „wzory druków”.

Autor: Artur Szweda