Składanie wniosków na zakup paliwa stałego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2022

Informujemy, że Gmina Jejkowice przystąpiła do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Jejkowice zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 W związku z powyższym wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego należy złożyć do dnia 25 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu.  

 Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Zgodnie z zapisami ustawy:

  • do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.),
  • zakup preferencyjny jest możliwy jeżeli wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupienia na gospodarstwo domowe do dnia 31 grudnia 2022 r. to 1,5 tony. 

Wniosek może złożyć każda osoba uprawniona do zakupu preferencyjnego, jednakże pierwszeństwo do tego zakupu mają osoby, które złożyły ankietę dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

Informujemy również, że zakup paliwa jest możliwy jedynie poprzez przedpłatę w wysokości 100 procent wartości brutto zakupionego paliwa po podpisaniu umowy z osobą uprawnioną do zakupu. Cena za 1 tonę paliwa to 2000 zł brutto bez kosztów transportu.

Pliki do pobrania

Autor: Artur Szweda