INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH POWSTAŁYCH W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY NA WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2022

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 

Na podstawie art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, wskazując przedsiębiorcę, z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Złożone oświadczenie nie może być odwołane w ciagu całego okresu obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Odwołanie złożonego oświadczenia o wystąpieniu z systemu będzie obowiązywać dopiero z chwilą biegu nowej umowy o zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych.

 

Pobierz oświadczenie przedsiębiorcy:

Pliki do pobrania

Autor: Artur Szweda