Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

V Jejkowicki Kiermasz Wielkanocny

Turniej Skata Sportowego

Bieg charytatywny dla Pawełka

Nabór wniosków do projektu pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego”

Powiat Rybnicki ogłasza nabór wniosków do projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”).

 

Na co można uzyskać dotację?

  • demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne) z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu,
  • demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne),
  • transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne).

 

Maksymalna wysokość dotacji:

Wysokość grantu będzie wynosić 100 % kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania z zastrzeżeniem, że wartość całkowita dotacji na:

  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, dla budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 25 000,00 zł netto, a dla pozostałych obiektów nie może przekroczyć 15 000,00 zł netto;
  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest,
    z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji bez przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu, dla wszystkich obiektów nie może przekroczyć 10 000,00 zł netto,
  • transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z nieruchomości nie może przekroczyć 5 000,00 zł netto.

 

Formularz wniosku udziału w Projekcie jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok 221, oraz poniżej do pobrania w wersji elektronicznej. Wnioski należy składać osobiście w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Rybniku w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, w dniach 25 marca 2019r. - 25 kwietnia 2019r. w godzinach urzędowania od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7.30 do 18.00 oraz w piątki od 8.00 do 13.00.

Dodatkowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w  Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok 221,
tel. 32-416 13 56, 32-416 13 25, 32-416 13 53.

Odnośnik do uchwały - kliknij tutaj

25 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Nabór wniosków do projektu pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego”

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

Informujemy o wspólnej akcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Śląski „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym".

Do 25 kwietnia, we wtorki i czwartki, w godzinach od 9.00 do 15.00. Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej Doradca Podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to dziesiąta, jubileuszowa edycja akcji organizowanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego -Jakuba Chełstowskiego.

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

 

22 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

Informacja dotycząca tzw. ulgi termomodernizacyjnej

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym z 9 listopada 2018 roku wprowadziła tzw. ulgę termomodernizacyjną. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego ma prawo odliczyć od podatku wydatki poniesione w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Beneficjenci i grantobiorcy, otrzymujący dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020, którzy jako podatnicy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, powinni mieć na uwadze przepisy wprowadzone wspomnianą nowelizacją. Jednocześnie informujemy, że za interpretację przepisów prawa odnoszących się do ulgi termomodernizacyjnej odpowiadają właściwe organy podatkowe.

źródło: 
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/informacja_dot_tzw_ulgi_termomodernizacyjnej_032019

22 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca tzw. ulgi termomodernizacyjnej

Przyłączenia do sieci gazowej

W związku z problemem niskiej emisji w naszym regionie zachęcamy mieszkańców (zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorców) do zmodernizowania instalacji grzewczej.

Informujemy, że trwają prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa, uzgodnienia) związane z budową sieci gazowej na terenie Gminy Jejkowice. Mieszkańcy Gminy jak i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Do wniosku o określenie warunków technicznych należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. (Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek). Na mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.

Formularze warunków dostępne są w Urzędzie Gminy Jejkowice, a także w wersji elektronicznej (poniżej): 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Przykładowy wypełniony formularz (poniżej): 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia - wzór

Zwracamy uwagę, iż więksi odbiorcy gazu (np. przedsiębiorstwa z dużymi odbiornikami gazu) wypełniają wniosek, który jest zamieszony poniżej:
Wniosek o określenie warunków przyłączenia - więksi odbiorcy gazu (np przedsiębiorstwa)

 Wypełnione formularze można składać osobiście albo pocztą na adres:


Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu,
Gazownia w Rybniku,
ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik.

22 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Przyłączenia do sieci gazowej

Lysecki Maraton MTB 31 marca 2019r.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2019

Zarządzenie Nr W.0050.22.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Pliki do pobrania

15 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2019

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

INFORMACJA o dofinansowaniu w 2019r. do wymiany starych kotłów na ekologiczne

Informujemy, że w dniu 04 marca 2019 r.  Rada Gminy Jejkowice przyjęła Uchwałę nr BR.0007.V.37.2019 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.

Termin składania wniosków oraz jawnego losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Pliki do pobrania

11 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA o dofinansowaniu w 2019r. do wymiany starych kotłów na ekologiczne

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2019

Zarządzenie Nr W.0050.19.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice

Pliki do pobrania

7 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2019