Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Obwieszczenie Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Jejkowice

Informacja o pracy urzędu w dniu 14.09.2023r.

Urząd Gminy Jejkowice informuje, że w dniu 14.09.2023 roku urząd będzie czynny do godziny 13:45.

Za niedogodności przepraszamy.

11 września 2023


Czytaj więcej o: Informacja o pracy urzędu w dniu 14.09.2023r.

Komunikat KRUS – od 1 września 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. 

Od 1 września 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 904 zł 10 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 9 107 zł 50 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 10 sierpnia 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 r. (7 005 zł 76 gr).

7 września 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Komunikat KRUS – od 1 września 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu

Dyżury Ekodoradcy Subregionu Zachodniego dla mieszkańców poszczególnych gmin w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” WRZESIEŃ 2023


CZERWIONKA- LESZCZYNY Aleja Świętej Barbary 6 44-230 przedostatni czwartek miesiąca 21.09.2023 12:00 – 15:00

GASZOWICE Rydułtowska 2 44-293 ostatni piątek miesiąca 29.09.2023 09:00 – 12:00

JEJKOWICE Główna 38a 44-290 ostatni czwartek miesiąca 28.09.2023 12:00 – 15:00

KORNOWAC Raciborska 48 44-285 wyjątkowo poniedziałek 25.09.2023 12:00 – 15:00

KUŹNIA RACIBORSKA Słowackiego 4 47- 420 ostatnia środa miesiąca 27.09.2023 12:00 – 15:00

LUBOMIA Szkolna 1 44-360 ostatni wtorek miesiąca 26.09.2023 12:00 – 15:00

PSZÓW Pszowska 534 44-370 przedostatni piątek miesiąca 22.09.2023 09:00 – 12:00

RUDNIK Kozielska 1 47-411 przedostatni wtorek miesiąca 26.09.2023 12:00 – 15:00

7 września 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dyżury Ekodoradcy Subregionu Zachodniego dla mieszkańców poszczególnych gmin w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” WRZESIEŃ 2023

Ogłoszenie

ogloszenie pomoc materialna 2023-2024

1 września 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej...

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną

Operacja pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

 

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej oraz wymianę nawierzchni znajdującej się na skwerze rekreacyjnym w parku Gminnym przy ul. Głównej na nawierzchnię bezpieczną

30 sierpnia 2023 r. Gmina podpisała umowę z firmą OK Projekt Jakub Okularczyk, ul. Kościuszki 81/2, 41-503 Chorzów, która wyremontuje plac zabaw znajdujący się przy Gminnym Przedszkolu, ułoży na nim nawierzchnię bezpieczną, a także wymieni nawierzchnię na skwerze rekreacyjnym również na nawierzchnię bezpieczną. Wartość umowy opiewa na kwotę 249 735,00 zł, natomiast kwota dofinasowania wynosi 155 587,00 zł.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Prace w ramach powyższego zadania rozpoczną się już z początkiem września 2023 r.

31 sierpnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez remont istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Gminnym Przedszkolu wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej...

Informacja

Informujemy, że w dniu  5.09.2023r.

punkt ,,Czystego Powietrza’’ będzie nieczynny.

30 sierpnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja

Dożynki 2023

Dożynki 2023

25 sierpnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dożynki 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

 1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przyznając usługę asystencji osobistej bierze się pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  analogiczne finansowane z innych źródeł.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. a) wykonywaniu przez Uczestnika czynności dnia codziennego;
  b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
  c) załatwianiu przez Uczestnika spraw urzędowych;
  d) korzystaniu przez Uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  e) zaprowadzaniu (i odbieraniu) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach do dnia 31.08.2023 do godz. 14:00

Samotne osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w Programie, które nie są w stanie zgłosić się osobiście do tutejszego Ośrodka powinny skontaktować się z pracownikiem socjalnym dzwoniąc pod  nr telefony 32 4302702

24 sierpnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Wymiana kultur i tradycji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Jaźwiec Jejkowice w sezonie 2023-2024

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU DO WGLĄDU SPISÓW WYBORCÓW W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

Wójt Gminy Jejkowice informuje, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 27, zaplanowanych na 24 września 2023 r.

udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Jejkowice- pokój nr 16

w dniach 25-31 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.

23 sierpnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU DO WGLĄDU SPISÓW WYBORCÓW W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH