Gmina Jejkowice

Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Artykuły

Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku

Piana Party 2024

Piana Party 2024

16 lipca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Piana Party 2024

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekty uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie 

w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XLVIII.294.2023 Rady Gminy Jejkowice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XXII.142.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XLVIII.295.2023 Rady Gminy Jejkowice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał

15 lipca 2024


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2024

Informacja dla mieszkańców

W związku ze zintensyfikowaniem prac dotyczących budowy Centrum Przesiadkowego przy
 ul. Głównej, Urząd Gminy Jejkowice, informuje o utrudnieniach związanych z komunikacją miejską, korzystaniem z przystanku autobusowego przy ul. Głównej (zajezdnia autobusowa). Informujemy, że tymczasowo zostanie wprowadzona reorganizacja przejazdu autobusów (częściowo ul. Dworcową – Poprzeczną – Szkolną) do ul. Głównej (zajezdnia autobusowa). Przystanki autobusowe pozostają bez zmian.

reorganizacja przejazdu autobusów

15 lipca 2024


Czytaj więcej o: Informacja dla mieszkańców

Informacja Fundacji Zwierz

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2024

Zarządzenie Nr W.0050.58.2024 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2024

Pliki do pobrania

11 lipca 2024


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2024

Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów

Wójt Gminy Jejkowice przypomina właścicielom, zarządcom oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Jejkowice o obowiązku wykaszania traw
i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024r., poz. 82  z późn. zm.).

Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań
i terenów leśnych. Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, lisów, dzików itp.,
a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą oraz często stają się również miejscem składowania odpadów.

W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.

W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

 

Wójt Gminy Jejkowice

10 lipca 2024


Czytaj więcej o: Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów

Zmarł Roderyk Prus

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2024

Zarządzenie Nr W.0050.56.2024 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał

Pliki do pobrania

5 lipca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2024

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Wójt Gminy informuje, że związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku zaistniała potrzeba przeprowadzenia w rybnickim okręgu sądowym wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027. Prezes Sądu wnosi o uzupełnienie listy ławników poprzez wybranie:

- 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku

- 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Ławnik - sądzia społeczny. Informator Ministerstwa Sprawiedliwości – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Ustawa - Prawo o ustroju Sądów Powszechnych

Karta ławnika  - rozporządzenie

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem nie może być:

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokat i aplikant adwokacki,

5) radca prawny i aplikant radcowski,

6) duchowny,

7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusz Służby Więziennej,

9) radny gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 lipca 2024 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przez dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Rada Gminy Jejkowice będzie zasięgać opinii o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wzory dokumentów (do pobrania poniżej)

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika

- oświadczenia składane przez kandydata

- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

- klauzula RODO

- wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzory dokumentów można pobrać również w Urzędzie Gminy Jejkowice przy ulicy Głównej 38a.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 32/4302002.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkim niezbędnymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Jejkowice w sekretariacie (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek w godz. od 7:30 do 16:30

- wtorek - czwartek w godz. od 7:30 do 15:30

- piątek w godz. od 7:30 do 14:30

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych lub te, które wpłyną do Rady Gminy po 31 lipca 2024 r., pozostawia się bez dalszego biegu.

OPŁATY

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Autor: Artur Szweda

5 lipca 2024


Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

27 czerwca 2024 13:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

Pliki do pobrania

27 czerwca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

Harmonogramy wywozu odpadów