Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jejkowice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017

Nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie prowadzony będzie od 20 grudnia 2017 r. do dnia 5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Jejkowice.

Druki zgłoszeń można pobrać w pokoju nr 17 bądź ze strony internetowej Urzędu.

Umowę użyczenia (załącznik nr 2) należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać w w/w terminie w sekretariacie Urzędu (pok. nr 10) bądź przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Jejkowice z dopiskiem „Odnawialne źródła energii”(decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w Regulaminie naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jejkowice” planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Autor: Artur Szweda